Óvodánk

Az óvoda Szerepen az Általános Iskola Óvoda és Könyvtár intézményegységeként a Kossuth u.10 szám alatt található.

Szerep községben óvoda már az 1870-es években működött (1 csoporttal), de az a lakosság létszámának emelkedése miatt egyre szűkebbnek bizonyult.

Gróf Kornis Károly földesúr 1889. dec. 20-án írásba foglaltatta azon kívánságát, hogy a kastélya körüli telkek eladásából befolyt pénzt új óvoda építésére fordítja a község. Az óvoda a „Kelemen kisdedóvó” nevet viselje. Az akkori községi elöljáróság a telkek árát a helyi Hangya Hitelszövetkezetben kamatoztatta, majd jelentős összeggel kiegészítette és 1914-ben felépült a ma is funkcionáló óvoda.

A XX. század nagy társadalmi, gazdasági változásai nem múltak el nyomtalanul a községben sem – így a két világháború után az özvegy asszonyok, majd az 1960-70-es években a nők tömeges munkába állása miatt egyre több kisgyermek nevelése, gondozása hárult az óvoda intézményére.

1931-től szinte minden évtizedben növelték a férőhelyek számát, felújították, korszerűsítették az épületet. / Kisóvoda az Ady Endre utcán 1950 – 1969-ig, Hosszúháton 1 csoportos óvoda alapítása 1960 – 1980-ig, szolgálati lakás kialakítása az óvoda udvarán 1966 – 1994-ig/.Legutóbbi felújítása 2006-ban fejeződött be,amikor is kívül-belül megújult az óvoda és a hozzá tartozó konyha épülete, és új ebédlő is épült.

Az óvoda kapacitása:

 • A két világháború között: 1-2 csoport
 • 1950-től : 4 csoport
 • 1960-tól: 5 csoport
 • 1994-ig: 4 csoport
 • 1994 óta: 3 csoport

Az óvoda fenntartása és irányítása a kezdetektől mindig a mindenkori faluvezetés feladata volt, 1948-tól szakmai irányítója és munkáltatója a helyi általános iskolaigazgató volt.

Férőhelyek száma,jelenleg: 66 fő
A mi óvodánkban az Epochális óvodai nevelési program szerint neveljük a gyermekeket, figyelembe véve a helyi igényeket,sajátosságokat.

Céljaink

 • Egyéni képességfejlesztés mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből kiindulva, természetes környezetben, öntevékeny részvétellel, szerzett tapasztalatokra építve történjen
 • Szeretetteljes, a gyermek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó óvodai nevelés
 • Sikerorientált, szívesen kommunikáló a környezetben jól eligazodó, jó problémamegoldó és jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelése, esélyegyenlőtlenség csökkentése
 • Az eltérő családi háttérrel rendelkező, különböző képességű és fejlettségű gyermekek együttnevelése,az esélyegyenlőség megteremtése érdekében
 • Kultúrák átörökítése, hagyományok ápolása, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúrájának ápolása, identitásuk erősítése (cigány mesék, dalok)
 • Mély természetszeretet kialakítása
 • Felzárkóztató és tehetséggondozó feladatok ellátása

A létminimumon vagy alatta élő családoknak önerőből kevés esélyük van a felzárkózásra. E családok gyermekeinek egyetlen lehetősége a felemelkedéshez az oktatás, ezért fontos a minél előbbi óvodai nevelésük megkezdése. Ezért is veszünk részt 2009 óta az Óvodai fejlesztő programban, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára esélyt teremtsünk a korai óvodáztatással a készségeik, képességeik, személyiségük fejlődésére, a családok és a szociális ellátórendszer tagjaival való aktív együttműködések kialakításával.

Számunkra legfontosabb a gyermekszeretet:

„A gyermekek akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak.
Olyankor tanulják, hogy mi is az az élet.”