Házirend

A Szerepi Általános Iskola Házirendje

Tartalomjegyzék

I. A házirend célja, feladata kiterjedésének hatálya
II. A tanulói jogok és kötelességek
III. A tanulói jogok gyakorlásához szükséges eszközrendszer megvalósítási formája
IV. Az iskolai dicséret, elismerés lehetőségei
V. A tanulók kötelességei és azok betartása
VI. A tanórai, tanórán kívüli tevékenység rendje
VII. Az iskola és a szülői ház kapcsolata
VIII. Az iskolai helyiségek, eszközeinek használati rendje
IX. Védő óvó rendszabályok

I. A házirend célja, kiterjedésének hatálya

A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közös életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását és az értékek közvetítését.

A házirend szabályozza az iskolai élet működéséhez szükséges alapvető emberi normákat, viselkedési szabályokat. Betartása, betartatása minden szerepi általános iskolába járó tanulóra,ott dolgozó pedagógusra, technikai dolgozóra vonatkozik.

Az érvénybe lépő házirendet el kell fogadtatni a szülők közösségével, a diákönkormányzattal és a tantestülettel. A házirend egy-egy példányát az osztálytermekben kell elhelyezni, azok tartalmát minden tanév elején a tanulókkal ismertetni kell. Az általános iskolába lépő új tanulók szüleinek beiratkozáskor a házirend egy példányát át kell adni.

II. Tanulói jogok és kötelességek

Iskolánkban minden tanulót megillet a:
 • Tájékozódás
 • Rendszeres egészségügyi felügyelet
 • Egyesülés
 • Diákkörbe való bekapcsolódás
 • Véleménynyilvánítás
 • Önazonosság megvalósítása
 • Döntéshozatalhoz
 • Magántanulói jogviszony kezdeményezéséhez
 • Tanulmányok folytatásához
 • Független vizsgabizottság előtt beszámolás
 • Diákképviselet
 • Érdekképviselethez
 • Napközis tanulószobai ellátáshoz
 • Szociális alapú támogatáshoz
 • Adatvédelemhez való jog

A tanuló alapvető kötelessége az, hogy magatartásával vélemény nyilvánításával ne akadályozza, zavarja, esetleg sértse iskolatársai, tanárai embertársai törvény által biztosított jogait. Lehetőség szerint gyakorolja a törvény által biztosított jogait, óvja saját maga és embertársai testi épségét, az iskola létesítményit, eszközeit rendeltetésszerűen használja.

III. A tanulói jogok gyakorlásához szükséges eszközrendszer megvalósítási formája

Iskolánk tanulói az iskolai élethez szükséges alapvető dokumentumokat megismerhetik. Az iskola pedagógiai programja, szervezeti és működési szabályzata az iskola igazgatójához benyújtott szóbeli vagy írásbeli kérelem alapján tekinthető meg. A megismerés kizárólag a diákra vonatkozó információkat tartalmazhat, nem sértheti senki más személyiségi jogait. A házirend megismerése az I. fejezetben leírtak alapján történik.

Iskolánk tanulóinak egészségügyi felügyeletét az iskolaorvos biztosítja. Az egészségügyi vizsgálatokat és a védőoltások lebonyolítását az iskola lehetővé teszi. Az iskolai idő alatt történő betegség, rosszullét, baleset esetén az iskola – lehetőség szerint – minél hamarabb a szülőt vagy a legközelebbi hozzátartozót értesíti. Az értesítéssel párhuzamosan lehetővé teszi a betegellátást is.

Iskolánk tanulói tagjai lehetnek iskolán kívüli társadalmi szervezetnek. A szervezethez való csatlakozás, abban való részvételt az iskola nem akadályozza, ha az nem zavarja a kötelező és a választott iskolai foglalkozások rendjét.
Az iskola a tanulók csoportjának kérésére, érdeklődésük figyelembe vételével szakköröket, sportköröket szervezhet. A diákkörben való részvétel joga minden tanuló számára biztosított, az oda való belépés önkéntes. Túljelentkezés esetén a szakköri tagok személyét a szakkörvezető állapítja meg, a tanuló megfelelő képességeinek figyelembe vételével.

Tanulóink az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt formálhatnak az őket érintő nevelési oktatási munkáról. Véleményüket, személyükre vonatkozó kérdéseiket megtehetik szóban, akár írásban is. A tanuló kérdésére – legkésőbb 30 napon belül – érdemi választ kell hogy kapjon. A tanuló vélemény nyilvánítása nem zavarhatja az oktató-nevelő munkát, nem sértheti embertársai személyes méltóságát.

Tanulóinkat megilleti az önazonossághoz, személyes önkifejezéshez való jog. Faji, vallási, világnézeti hovatartozásukat, személyes identitásukat kifejezhetik a külsőségekben is, ha azok más embert, diáktársaikat,tanáraikat nem sérti. A törvény által leírt tiltott jelképek használata nem megengedhető.

Iskolánk tanulóinak joga, hogy részt vegyen az őket érintő döntések meghozatalában. Ezen jogokat a tanulók a diákönkormányzat keretein belül valósíthatják meg.

Tanulóinknak véleményezési joga van:
 • a pedagógiai program és
 • az SZMSZ elfogadásában
Egyetértési joga van:
 • a házirend elfogadásában
 • a tanórán kívül szervezendő foglalkozások megszervezésében
 • szociális juttatások elbírálásában
Döntési joga van:
 • saját közösségi életük megszervezésében
 • a diák önkormányzati képviselők megválasztásában
 • a diák önkormányzati programok megszervezésében

A magántanulói jogviszony létesítésének feltétele, az igazgató és a gyermekjóléti szolgálat együttes engedélye. A magántanulónak minden félévkor és év végén osztályozó vizsgát kell tennie.

Iskolánk célrendszeréből fakadóan tanulóinkat megilleti a továbbtanulás , a tanulmányok folytatásának joga. Továbbtanulóink a továbbtanulási lehetőségekről a mindenkori 8. osztály osztályfőnökétől, de tanáraiktól és az iskolavezetéstől is kérhet információkat.

A tanulók kérésére a tanuló független vizsgabizottság előtt is számot adhat tudásáról. A kérelmet a törvényben leírtak alapján az iskola igazgatójának kell benyújtani.

Tanulóinkat megilleti a diákképviseleti az érdekképviseleti jog. A tanulók döntési joga,hogy minden tanév kezdetén legkésőbb szeptember 30-ig -a diák önkormányzati vezető segítségével – megválasszák a diák önkormányzat vezetőségét. A diákönkormányzat vezetősége képviseli a tanulók nagyobb csoportját az őket érintő kérdésekben. Szintén a diák önkormányzati tanács képviseli az egyes tanulók jogorvoslati kérelmét az iskolai döntésekkel kapcsolatosan. A jogorvoslati kérelmet a diákönkormányzathoz kell benyújtani írásbeli formában. A diákönkormányzat működését segítő tanár továbbítja a kérelmet a megfelelő helyre.

A tanulók igénybe vehetik a napközis és tanóránkivüli foglalkozásokat. A napközibe, illetve tanulószobai foglalkozásra való jelentkezés az előző tanév végi igényfelméréssel kezdődik és a tanévnyitón való jelentkezéssel zárul. A napközibe a tanévnyitón is lehet jelentkezni a napközit vezető tanítónál. Az évközi belépést az iskolaigazgatónál kell jelezni, akinek mérlegelési jogkörébe tartozik a döntés.

A döntésnél előnybe kell részesíteni azt a tanulót:
 • ahol minkét szülő dolgozik
 • ha a tanuló hátrányos helyzetű
 • ha a tanuló veszélyeztetett környezetben él
 • ha a fenntartó egyéb ok miatt kötelezi a szülőt a gyermek napközibe jártatására
Az adatvédelemhez való jog:

A tanulók személyes adatait az iskolatitkár, az osztályfőnök, az iskolavezetés rögzíti, melyet a szülővel egyeztet. Az esetleges módosításokat a tanuló, a szülő kérésére az iskola javítja.
Bizonyítvány, anyakönyv, törzskönyv,osztály napló zárthelyen, illetéktelenek számára nem elérhető helyen tartandó. A tanulóról beszerzett információkat, adatokat a pedagógus csak indokolt esetben oszthatja meg másokkal.

IV. Az iskolai dicséret, elismerés formái

Azon tanulót, aki munkáját példásan végzi, az iskolai élet valamely területén kiemelkedőt nyújt, képességeihez mérten túlteljesít, az iskola esetleg a falu hírnevét öregbíti, dicséretet érdemel. A dicséretet adhatja: szaktanár, napközi vezető, osztályfőnök, iskolaigazgató. A dicséret lehet: szóbeli, írásbeli, esetleg tárgy jutalom

Formái:
 • szaktanári
 • napközi vezetői
 • osztályfőnöki
 • igazgatói dicséret

V. A tanulók kötelessége és azok betartása

A tanulók kötelessége:
 • Részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon.
 • Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartásával képességeinek megfelelően tanuljon.
 • Óvja a saját és társai épségét, tartsa be a balesetvédelmi előírásokat.
 • Ne viseljen, ne hordjon b alesetveszélyes és közerkölcsöt sértő tárgyakat.
 • Az iskola felszereléseit, létesítményeit az előírásoknak megfelelően használja.
 • Tartsa tiszteletben az iskola pedagógusai, alkalmazottai és tanulói emberi méltóságát és jogait.
 • Ne sértse magatartásával tanárai tanításhoz való jogát.
 • Tiszta, ápolt legyen.
 • Ellenőrzőjét, – mint az egyik legfontosabb iskolai dokumentumot – mindig tartsa magánál, s ne veszítse el.
A tanulói kötelességmulasztás fegyelemsértés büntetései:

A büntetés, elmarasztalás legfontosabb alapelve az, hogy a büntetés álljon arányban az elkövetés mértékével, legyen nevelő hatású és érvényesüljön a fokozatosság elve.  A büntetés lehet szóbeli, írásbeli.

Az írásbeli büntetés lehet:
 • Szaktanári
 • Napközis
 • Osztályfőnöki:
  • figyelmeztetés
  • rovó
  • intő
 • Igazgatói:
  • figyelmeztetés
  • rovó
  • intő
 • Nevelőtestületi:
  • figyelmeztetés
  • rovó
  • intő

VI. A tanórai, tanórán kívüli tevékenység rendje

A tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások között szünet biztosítása kötelező.

Ennek rendje:

Iskolába érkezés: 7,45

1.óra 8:00 – 8:45
2.óra 9:00 – 9:45
3.óra 9:55 – 10:40
4.óra 10:50 – 11:35
5.óra 11:45 – 12:30
6.óra 12:40 – 13:25

A szünet eltöltésének helyéről az ügyeletes tanár utasításait kell követni. A folyosón, aulában, udvaron vigyázzon saját és társai testi épségére. Az iskola épületét csak tanári engedéllyel lehet elhagyni. Az utolsó órát tartó pedagógus a tanterem rendbetétele után haza indítja a tanulókat. Hiányzás esetén a tanuló köteles a következő osztályfőnöki órán okát igazolni.

Az iskola köteles a szülőt az első igazolatlan mulasztás után értesíteni. Ismételt igazolatlan mulasztás esetén a gyermekvédelmi felelős és a gyermekjóléti szolgálat dolgozója keresi fel a szülőt. Ha ezután is történik igazolatlan mulasztás, az osztályfőnök írásban jelenti az igazgatónak a mulasztott órák számát és időpontját, aki tájékoztatja a mulasztásról a jegyzőt. Ha egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztás együttesen a 250 órát illetve egy adott tárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, a tanítási év végén a tanuló nem osztályozható, kivéve ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tehessen.Az eredményes felkészülés csak 2 témazáró dolgozat írását feltételezi egy napon.

Az iskolai ünnepségeken, ünnepélyes megemlékezéseken az alkalomhoz illő fehér ingben, blúzban és sötét aljban kell megjelenni. Az iskolai rendezvényeken rendbontó magatartást senki sem tanúsíthat.

A tanuló késése esetén – bár mulasztást követ el – a tanítási óra látogatása alól nem zárható ki. A tanítási szünet ideje alatt az iskolában ügyeletrendszer működik, melyet az iskola igazgatója szervez.

VII.Az iskola és a szülői ház kapcsolata

A szülők az osztályfőnök kérésére meghatározott időpontban megjelennek a három havonként esedékes értékelés miatt az iskolában.

VIII. Az iskola helyiségeinek, eszközeinek használati rendje

 • A tanítási időn kívül az iskola létesítményeit nevelői felügyelet mellett igazgatói engedéllyel lehet igénybe venni.
 • A diákönkormányzat által szervezett programokhoz, rendezvényekhez az iskola biztosítja a szükséges helyiségeket.
 • Ugyancsak biztosítja a tanórán kívüli tevékenységek megtartásához szükséges helyiségeket.
 • Az iskola létesítményei, helyiségei abban az esetben adhatók bérbe, ha az itt folyó oktató nevelő munkát a rendezvény nem akadályozza.
 • A létesítmények használatakor a munkavédelmi, tűzvédelmi szabályokat minden esetben be kell tartani.
 • A szaktanteremnek minősülő helyiségeket csak tanári felügyelettel lehet igénybe venni.
 • Tornaszobában csak tornacipőben lehet tartózkodni.

IX. Védő, óvó rendszabályok

 • A tanulók haladéktalanul jelentsék tanáraiknak vagy más alkalmazottnak, ha magát vagy társait veszélyeztető állapotot, tevékenységet , balesetet észlel Az egészségre káros szerek súlyosan veszélyeztetik a szervezetet, fogyasztásukért fegyelmi vagy fegyelmező büntetést kaphat a tanuló.
 • Olyan tárgyat az iskolába hozni, vagy saját magán viselni a tanulónak tilos, mellyel mások vagy saját testi épségét veszélyezteti.
 • A tanuló óvja személyes eszközeit, tárgyait, mert azokért az iskola felelősséget nem vállal.
 • A tanuló szándékosan vagy figyelmetlenségből elkövetett károkat köteles megtéríteni.
 • Egyik embernek sincs joga kezet emelni a másikra, ezért az egymás közötti bántalmazásért a tanuló büntethető.
Gali Károlyné
igazgató

Tanórán kívüli foglalkozások

Az iskola a tanulók számára – tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi:

Napközi otthon

A közoktatási törvény előírásainak megfelelően – ha a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-4 évfolyamon napközi otthon működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon -igény esetén – összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott.

Tehetséggondozó, felzárkóztató, és egyéni foglalkozások

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását valamint a gyengék felzárkóztatását egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.

Fejlesztőpedagógiai foglalkozás

A sajátos nevelési igényű gyerekek adott csoportjának.

Iskolai sportkör

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sport csoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

Szakkörök

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.

Versenyek, vetélkedők, bemutatók

A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.

Kirándulások

Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőnek kell fedezniük.

Könyvtári foglalkozás

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segíti a különféle közművelődési intézményben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esek és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Szabadidős foglalkozások

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. kirándulások, táborok, színház, múzeumlátogatások klub délutánok,táncos rendezvények stb.)A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Iskolai könyvtár

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanításai napokon látogatható iskolai könyvtár segíti.

Hit- és vallásoktatás

Az iskolában a területileg illetékes , bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató tevékenységtől függetlenül –hit-és vallásoktatást szervezhetnek. Az oktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata

A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit,ill.eszközei (pl. sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók – tanári vagy szülői felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.

A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel szabályai

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A jelentkezés egy tanévre szól.

A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók,szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon ,valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.

A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható.

Diákétkeztetés

A napközi otthonba felvett tanulók étkezésben részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola tízórait és ebédet biztosít.

A házirend letölthető pdf formátumban is. A letöltéshez kattintson ide.