Szerepi Kelemen János Általános Iskola

Diákönkormányzat

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár Szerep

1. Az iskola diákönkormányzata alulról építkező közösségi szervezet, amelynek tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

Legfontosabb feladatának egyrészt az iskolai közösségi élet szervezését, a nevelőtestület véleményének meghallgatásával annak mind színvonalasabb segítését, másrészt a diákok érdekeinek képviseletét tartja.

A tanulókat jogaik gyakorlásában és képviseletében a diákönkormányzat segíti.

2. Szervezeti felépítése a következő:

A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért, az iskolában tanító tanár segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében.

Diáktanács: a 4.-5.-6.-7.-8. osztály 1-1 tagjából áll.

Az iskolai diáktanácsot 3 fős vezetőség irányítja a következő területek szerint:

 • diáktanács elnöke
 • diáktanács elnökhelyettese
 • diáktanács titkára

A diákönkormányzat iskolai vezetőségét az iskola 4.-5.-6.-7.-8. osztályos tanulói választják.

Az a diáktanács jogosult eljárni a diákok képviseletében, amely a szavazatok több mint 50%-át megszerezte.

A diáktanács vezetősége képviseli a diákközvéleményt, tartja a kapcsolatot az iskolavezetéssel, valamint a diákönkormányzatot segítő tanárral. Állást foglalhat mindazon kérdésekben, amelyeket jelen szabályzat a diákönkormányzat jogköreként meghatároz.

A diáktanács kéthavonta ülésezik, de szükség esetén bármikor összehívható.

A diáktanács összehívását kezdeményezheti a diáktanács vezetősége, a diák- önkormányzatot segítő tanár és az iskola vezetése.

A diáktanács üléseire meghívhatók az iskola diákjai, a nevelőtestület tagjai, illetve az iskola vezetése. A meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt az üléseken.

Iskolagyűlés: évente egyszer de szükség szerint többször is összehívható fórum, melynek résztvevőire és témájára a diáktanács, a nevelőtestület és az iskolavezetés egyaránt tehet javaslatot.

A diákok az őket ért sérelem orvoslásáért közvetlenül a diákönkormányzat tagjaihoz fordulhatnak, amelyek a diáktanácson, keresztül tartják a kapcsolatot az iskola vezetőségével.

A diákönkormányzat működésére vonatkozó jogokat az oktatási törvény tartalmazza.

3. A tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak, a nevelőtestület véleményének meghallgatásával:

 • saját közösségi életük megszervezésében,
 • tisztségviselőik megválasztásában,
 • a diák-önkormányzati képviselő megválasztásában.

4. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt:

 •  működéséről,
 •  a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról.

5. A diákönkormányzat a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos kérdésben:

 • a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
 • a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
 • a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
 • a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához.

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, illetőleg amelyekben egyetértési jogkört gyakorol, továbbá, ha a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, meghívót – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – a határidő előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését.

6. A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben:

 • jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat megalkotásakor és módosításakor,
 • a házirend elfogadásakor.

Az iskolai diákönkormányzat képviselőt delegálhat az iskolaszékbe.

Szerep, 2012.szeptember 5.

A Diákönkormányzat tagjai a 2012/2013-as tanévben:

4.o.: Perecz Petra

5.o.: Vadász Laura Liliána

6.o.: Mező József

7.o.: Bacsa Beatrix

8.o.: Vadász Alinka (elnök)

A Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Kenéz Szilvia